Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.utc.edu.vn/handle/19999/980
Title: Nghiên cứu giải pháp kích thích hành vi mua hàng qua mạng xã hội của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội
Authors: Vũ Ngọc Tú
Issue Date: 2016
Publisher: Kinh tế bưu chính viễn thông
URI: http://repository.utc.edu.vn/handle/19999/980
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học sinh viên

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.